Hỗ trợ những Thanh thiếu niên chuyển giới và Không Xác
​định Giới tính trong Chương trình Ngoại khóa Ngoài trờ